Kategorie
  Značky
  Blog
   Nenalezeny žádné produkty.
   Uživatel

   Trioderm CARE Dezinfekce na ruce a povrchy 500 ml, mechanický rozprašovač

   Dezinfekční přípravek osobní hygieny – dezinfekce rukou Vhodné k použití jen u dětí starších 3 let

   DPH:21%
   Kód 1:B210000


   Běžná cena145  Kč 
   Vaše cena69  Kč 
   Vaše cena bez DPH57  Kč 
   Skladem

   Trioderm CARE
   Dezinfekce s virucidním účinkem na ruce


   Účinné látky: Ethanol (denaturovaný) 79,6 % hm., peroxid vodíku (3%) 5 % hm.
   Osoba odpovědná za dodání biocidního přípravku na trh: AVEFLOR, a. s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika
   Cílové organismy (včetně vývojového stadia): Viry

   Typ složení: Roztok

   Návod k použití: Přípravku používejte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích ; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně.

   Bezpečnostní opatření: Zabraňte zasažení očí. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy. Nekuřte. Nevhodné pro děti do 3 let věku. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění. Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže.

   Při zasažení očí: Vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstím vody; poraďte se s lékařem.

   Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření. Pokud dojde k rozlití nebo k neřízenému vypuštění přípravku do vodního toku, je třeba tuto skutečnost neprodleně ohlásit orgánu pro ochranu životního prostředí nebo jinému kompetentnímu regulačnímu orgánu.
    
   Nebezpečí: Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji a zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o po užitém přípravku, poskytněte mu informace ze štítku a o poskytnuté první pomoci. Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

   Skladovatelnost: na dně nádobky, 2 roky při skladování za běžných teplot. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou.

   Číslo šarže: na dně nádobky
   Datum expirace: na dně nádobky


   Držitel povolení a výrobce:
   AVEFLOR, a.s.
   Budčeves 26
   507 32 Kopidlno
   Česká republika
   www.aveflor.cz

   Zobrazit košík

   Zboží bylo přidáno do porovnání

   Zobrazit porovnání

   Prosím čekejte...
   Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později