Kategorie
  Značky
  Blog
   Nenalezeny žádné produkty.
   Uživatel
   {common::1::headerMenuHeading}

   Trioderm CARE Dezinfekce na ruce a povrchy 250 ml, mechanický rozprašovač

   Dezinfekční přípravek osobní hygieny – dezinfekce rukou a na povrchy. Vhodné k použití jen u dětí starších 3 let.

   DPH:21%
   Kód 1:B200000


   Běžná cena95  Kč 
   Vaše cena89  Kč 
   Vaše cena bez DPH74  Kč 
   Skladem

   Trioderm CARE
   Dezinfekce s virucidním účinkem na ruce a na povrchy


   Účinné látky: Ethanol (denaturovaný) 79,6 % hm., peroxid vodíku (3%) 5 % hm.
   Osoba odpovědná za dodání biocidního přípravku na trh: AVEFLOR, a. s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika
   Cílové organismy (včetně vývojového stadia): Viry

   Typ složení: Roztok

   Návod k použití: Přípravku používejte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích ; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně.

   Bezpečnostní opatření: Zabraňte zasažení očí. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy. Nekuřte. Nevhodné pro děti do 3 let věku. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění. Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže.

   Při zasažení očí: Vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstím vody; poraďte se s lékařem.

   Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření. Pokud dojde k rozlití nebo k neřízenému vypuštění přípravku do vodního toku, je třeba tuto skutečnost neprodleně ohlásit orgánu pro ochranu životního prostředí nebo jinému kompetentnímu regulačnímu orgánu.
    
   Nebezpečí: Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji a zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o po užitém přípravku, poskytněte mu informace ze štítku a o poskytnuté první pomoci. Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

   Skladovatelnost: na dně nádobky, 2 roky při skladování za běžných teplot. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou.

   Číslo šarže: na dně nádobky
   Datum expirace: na dně nádobky


   Držitel povolení a výrobce:
   AVEFLOR, a.s.
   Budčeves 26
   507 32 Kopidlno
   Česká republika
   www.aveflor.cz

   Košík obsahuje nepovolené položky

   Zobrazit košík

   Zboží bylo přidáno do porovnání

   Zobrazit porovnání

   Prosím čekejte...
   Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později

   Napište nám

   Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.

   Zpráva byla odeslána