Načítám...
  Nenalezeny žádné produkty.
  Uživatel

  Trioderm CARE Dezinfekce na ruce 500 ml, mechanický rozprašovač

  Dezinfekční přípravek osobní hygieny – dezinfekce rukou Vhodné k použití jen u dětí starších 3 let

  DPH:21%
  Kód 1:B210000


  Vaše cena145  Kč 
  Vaše cena bez DPH120  Kč 
  Skladem

  Trioderm CARE
  Dezinfekce s virucidním účinkem na ruce


  Účinné látky: Ethanol (denaturovaný) 79,6 % hm., peroxid vodíku (3%) 5 % hm.
  Osoba odpovědná za dodání biocidního přípravku na trh: AVEFLOR, a. s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika
  Cílové organismy (včetně vývojového stadia): Viry

  Typ složení: Roztok

  Návod k použití: Přípravku používejte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích ; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně.

  Bezpečnostní opatření: Zabraňte zasažení očí. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy. Nekuřte. Nevhodné pro děti do 3 let věku. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění. Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže.

  Při zasažení očí: Vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstím vody; poraďte se s lékařem.

  Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření. Pokud dojde k rozlití nebo k neřízenému vypuštění přípravku do vodního toku, je třeba tuto skutečnost neprodleně ohlásit orgánu pro ochranu životního prostředí nebo jinému kompetentnímu regulačnímu orgánu.
   
  Nebezpečí: Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji a zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o po užitém přípravku, poskytněte mu informace ze štítku a o poskytnuté první pomoci. Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

  Skladovatelnost: na dně nádobky, 2 roky při skladování za běžných teplot. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou.

  Číslo šarže: na dně nádobky
  Datum expirace: na dně nádobky


  Držitel povolení a výrobce:
  AVEFLOR, a.s.
  Budčeves 26
  507 32 Kopidlno
  Česká republika
  www.aveflor.cz

  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Zobrazit porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později