Načítám...
  Nenalezeny žádné produkty.
  Uživatel

  Trioderm CARE Dezinfekce na ruce 300 ml, roztok

  Dezinfekční přípravek osobní hygieny – dezinfekce rukou Vhodné k použití jen u dětí starších 3 let

  DPH:21%
  Kód 1:B250000


  Běžná cena120  Kč 
  Vaše cena95  Kč 
  Vaše cena bez DPH79  Kč 
  Skladem

  Trioderm CARE
  Dezinfekce s virucidním účinkem na ruce


  Účinné látky: Ethanol (denaturovaný) 79,6 % hm., peroxid vodíku (3%) 5 % hm.
  Osoba odpovědná za dodání biocidního přípravku na trh: AVEFLOR, a. s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika
  Cílové organismy (včetně vývojového stadia): Viry

  Typ složení: Roztok

  Návod k použití: Přípravku používejte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích ; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně.

  Bezpečnostní opatření: Zabraňte zasažení očí. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy. Nekuřte. Nevhodné pro děti do 3 let věku. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění. Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže.

  Při zasažení očí: Vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstím vody; poraďte se s lékařem.

  Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření. Pokud dojde k rozlití nebo k neřízenému vypuštění přípravku do vodního toku, je třeba tuto skutečnost neprodleně ohlásit orgánu pro ochranu životního prostředí nebo jinému kompetentnímu regulačnímu orgánu.
   
  Nebezpečí: Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji a zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o po užitém přípravku, poskytněte mu informace ze štítku a o poskytnuté první pomoci. Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

  Skladovatelnost: na dně nádobky, 2 roky při skladování za běžných teplot. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou.

  Číslo šarže: na dně nádobky
  Datum expirace: na dně nádobky


  Držitel povolení a výrobce:
  AVEFLOR, a.s.
  Budčeves 26
  507 32 Kopidlno
  Česká republika
  www.aveflor.cz

  Dokumenty ke stažení

  Videa

  Odkazy

  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Zobrazit porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později